4.4
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ದಯವಿಟ್ಟು ಮೃಗವನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ ಸರಾಸರಿ 4.4 / 5 ಔಟ್ 16
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 34.3 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ