3.8
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ರಾಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಸರಾಸರಿ 3.8 / 5 ಔಟ್ 12
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 52 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ