2.6
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾನಸ್ ಸರಾಸರಿ 2.6 / 5 ಔಟ್ 11
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 29.9 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ