3.9
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ವಿಧಿಗೆ ವಿದಾಯ ಸರಾಸರಿ 3.9 / 5 ಔಟ್ 9
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 14.8 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ