3.5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ: ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಸರಾಸರಿ 3.5 / 5 ಔಟ್ 19
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 74.8 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ