ಮಾನಸಿಕ

ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು?

4.1
ಅಧ್ಯಾಯ 47 ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2021
ಅಧ್ಯಾಯ 46 ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2021

ವೇರ್ಹೌಸ್

4.8
ಅಧ್ಯಾಯ 72 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2021
ಅಧ್ಯಾಯ 71 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2021

ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್

3.9
ಅಧ್ಯಾಯ 38 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2021
ಅಧ್ಯಾಯ 37 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2021

ನನ್ನ ಬುಧ

4.5
24 [ಅಂತ್ಯ] ಜೂನ್ 30, 2021
23 ಜೂನ್ 30, 2021

ನನ್ನನು ಕ್ಷಮಿಸು

0
24 [ಅಂತ್ಯ] ಜೂನ್ 26, 2021
23 ಜೂನ್ 26, 2021

ಸ್ವರ್ಗ

0
24 [ಅಂತ್ಯ] ಜೂನ್ 26, 2021
23 ಜೂನ್ 26, 2021

15 ಮಿನಿಟ್ಸ್

4
36 [ಅಂತ್ಯ] ಜೂನ್ 26, 2021
35 ಜೂನ್ 26, 2021

ಶೇರ್‌ಹೌಸ್

0
50 [ಅಂತ್ಯ] ಜೂನ್ 26, 2021
49 ಜೂನ್ 26, 2021

ಬಿಳಿ ಕೊಠಡಿ

2.5
64 [ಅಂತ್ಯ] ಜೂನ್ 26, 2021
63 ಜೂನ್ 26, 2021

ಉಜುಮಕಿ

0
20 [ಅಂತ್ಯ] ಜೂನ್ 26, 2021
19 ಜೂನ್ 26, 2021

ಡಿಸ್ಪರ್

4.2
ಅಧ್ಯಾಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 5, 2021
ಅಧ್ಯಾಯ 29 ಮಾರ್ಚ್ 5, 2021

ಲವ್ ಶಟಲ್

4.4
ಅಧ್ಯಾಯ 61 ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2021
ಅಧ್ಯಾಯ 60 ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2021
ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು
ಗುಂಡಿಗಳು ಮರೆಮಾಡಿ