4.2
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರಾಸರಿ 4.2 / 5 ಔಟ್ 38
ಶ್ರೇಣಿ
88 ನೇ, ಇದು 169.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ