3.7
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಶಾಖ ಮತ್ತು ರನ್ ಸರಾಸರಿ 3.7 / 5 ಔಟ್ 29
ಶ್ರೇಣಿ
100 ನೇ, ಇದು 157 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ