4.3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಸರಾಸರಿ 4.3 / 5 ಔಟ್ 18
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 28.9 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
알파 를 꼬시 는
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮಂಗಾ