4.6
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಕೊಲೆಗಾರ ಲೆವೆಲ್ಲಿನ್‌ರ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಭೋಜನ ಆಹ್ವಾನ ಸರಾಸರಿ 4.6 / 5 ಔಟ್ 16
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 47.8 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ